Lovgivning, reglement og andre vedtægter

Alle reglementer kan findes nedenfor i pdf format.

”Nørrelyst reglementet” vedtaget 8. April 2017

Dette reglement omhandler helt lokale forhold, som ikke er nævnt (eller er utydelige) i vores vedtægter, eller andre steder i overordnede love mm. som vi er underlagt udefra. F.eks.  Kolonihaveforbundets standardlejekontrakter og lejevilkår. 


BEMÆRK.: Der er altså andre regler end nedennævnte der skal overholdes:

f.eks.  Lejekontraktens, samt standardlejevilkår, Nørrelyst vedtægter, Lokalplan 30, mm. SAMT LANDETS SKREVNE OG USKREVNE LOVE OM ADFÆRD I ALLE FORHOLD!!! 
 
1. Lejen for hele året skal være indbetalt senest 1. april. Lejemålet er fra udlejers (Kommunens) side tidsbegrænset til 2029, hvor der skal træffes ny aftale, såfremt lejemålet skal fortsætte.

2. Der må ikke plantes poppel, kastanje, rødbøg, hash, hamp eller lignende

3. Hækkens tilladte højde er 1,60 m

4. Alle hække skal være klippet senest 30. september 2022

5. Den udvendige side langs hækken til midt på vejen, samt Randal mod øst 3,0 m fra skel ud i det grønne område, skal renholdes af lejer.

6. Hegnslovens bestemmelser er i øvrigt gældende.  
 
7. Renovationscontainerne må KUN bruges til dagligt restaffald. Genbrugeligt affald, samt HAVEAFFALD henvises til kommunal genbrugsplads. Må ikke smides i hegn og fællesarealer.
 
8. Det er forbudt at holde husdyr, såsom bier, duer, høns, kaniner m.m. Hunde skal føres i snor på veje og pladser.
 
9. Bål må kun ske på bålpladsen ved søen, og kun med bestyrelsens tilladelse.
 
10. Enhver er pligtig til straks at anmelde skadedyr (rotter og lign).                                                            

Anmeldelsen skal ske direkte til skadedyrsbekæmpelsen i Fredericia Kommune 
 
11. Havelejeren er pligtig til at have som minimum en brandforsikring og eventuel ansvarsforsikring mod tyveri samt hærværk.
 
12. Havelejeren er pligtig til, at meddele ændring af privatadresse til formand eller kasserer senest 2 uger efter flytning.   For at fremskaffe ny adresse ved en ikke meddelt flytning kan opkræves et gebyr af lejer = det gebyr foreningen opkræves af folkeregister eller anden lignende instans.
 
 
13. Bebyggelse:   På hver haveparcel må bygges 1 hus på 30 m2,  1 terrasse/ udestue på 12,5 m2 1 drivhus på 10 m2, samt en retirade på 2.5 m2. Ingen del af huset må være nærmere ved skel end 2.5 m. Ingen del af bebyggelsen må være højere end 5 m til tagryggen, og facadehøjden må ikke overstige 3 m.  Havehuse skal opføres i træ på betonfundament eller betonstolper. Carporte må ikke opføres. Alle haveparceller skal være forsynet med et synligt nummerskilt. 
 
14. Ingen bygning må opføres, eller genopføres uden bestyrelsens godkendelse. Byggeansøgning og tegning SKAL være godkendt inden påbegyndelse af byggeri af enhver art. Det er lejers ansvar, om nødvendigt, at kunne dokumentere at byggeri er godkendt.
 
15. Sivebrønde fra køkkenafløb må indtil videre anvendes. De skal være placeret min. 4 m fra skel, og tilløbet skal være tilsluttet gennem nedløbsbrønd. Tilladelse til sivebrønde kan når som helst tilbagekaldes af byrådet. Der må ikke indlægges vand i husene.  Hustanke, septiktanke og trixtanke må ikke anvendes. Vandkloset må ikke installeres.                                  
 
16. Den i hver have placerede vandstander skal holdes aflukket og tømt fra 1. nov. til 1. april.  Vejrliget kan efter bestyrelsens skøn om særlig frostfare flytte tidspunkterne.

Lejeren er ansvarlig for at holde vandhanearrangementet i orden, (fra stophanen nede i jorden) og at vandspild undgås. Bilvask er ikke tilladt.
 
17. a
 
18. Campingvogne må ikke opstilles i foreningens område.
 
19. Motorkørsel på stierne: Kun af og pålæsning af materiel.
 
20. Parkering KUN tilladt på P pladserne - Ikke brandveje, hegn mm.
 
21. Al jagt og enhver brug af alle former for skydevåben er forbudt i hele foreningens område.
 
22. De græsklædte fællesarealer må benyttes af lejerne og deres familie.
 
23.  For bestyrelsesarbejde der ikke ligger indenfor daglig normaldrift, KAN opkræves 200kr.pr.påbegyndt time. Hver enkelt sag vurderes af bestyrelsen og beløbet tilfalder foreningen. (F.eks. sager hvor instanser udefra tager sig betalt for en indsats med et medlem, og bestyrelsens medvirken er ønskelig eller nødvendig. Påbud der skal opfølges gentagne gange. Ved påbud der ignoreres, med opstart af opsigelse efter reglerne, men herefter efterkommer kravet.)
 
24. Mails sendt fra foreningens mailkonto er retsgyldig formidling af ethvert budskab fra foreningen.  (medlemmer uden mail får naturligvis samme budskab på anden vis)
 
 
Godkendt på generalforsamling 8. april 2017 

lokalplan 30

Vedtægter Nørrelyst

Nørrelyst reglement

Standardlejevilkår Kolonihaveforbundet

Obligatoriske vilkår fra Dansk Kolonihaveforbund.

Standardlejekontrakt Kolonihaveforbundet

Her er et udpluk fra lejekontrakten hvor vilkår for lejemålet er beskrevet.

Del siden

Denne side er ved at blive rettet til.

Vi henviser i stedet til opslagstavlerne.